Regulamin

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO FIZJOLINK.PL

SPIS TREŚCI:
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SERWISIE INTERNETOWYM
3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY
4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT
5. SPOSÓB I TERMIN WYKONANIA UMOWY
6. ZASADY KORZYSTANIA Z TREŚCI SPRZEDAWCY (PRAWA AUTORSKIE)
7. WARUNKI KORZYSTANIA Z BONÓW PODARUNKOWYCH
8. PROCEDURA ROZPATRYWANIA REKLAMACJI
9. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR
10. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
11. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW
12. OPINIE O PRODUKTACH
13. NIELEGALNE TREŚCI I INNE TREŚCI NIEZGODNE Z REGULAMINEM
14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
15. WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Ten Regulamin Serwisu Internetowego został przygotowany przez prawników serwisu Prokonsumencki.pl. Serwis Internetowy www.fizjolink.pl dba o prawa konsumenta. Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w Ustawie o Prawach Konsumenta. Postanowienia umów mniej korzystne dla konsumenta niż postanowienia Ustawy o Prawach Konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta. Dlatego też postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść konsumenta. W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy i należy je stosować.

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1. Serwis Internetowy dostępny pod adresem internetowym fizjolink.pl prowadzony jest przez Aleksandrę Drzymałę prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą FIZJOLINK - ALEKSANDRA DRZYMAŁA wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającą: adres do doręczeń: ul. Warszawska 40/2A, 40-008 Katowice, NIP 6252489570, REGON 526331296, adres poczty elektronicznej: kontakt@fizjolink.pl oraz numer telefonu: (+48) 32 746 00 99.
1.2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Serwisu Internetowego, chyba że dane postanowienie Regulaminu stanowi inaczej.
1.3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Serwisie Internetowym w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, przez okres i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie Serwisu Internetowego. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Serwisie Internetowym, w tym podstawy, cele i okres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Serwisie Internetowym plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie ze Serwisu Internetowego, w tym dokonywanie zakupów jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Serwisu Internetowego Usługobiorcę lub Klienta jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (zawarcie umowy oraz obowiązki ustawowe Sprzedawcy).
1.4. Definicje:
1.4.1. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Serwisie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.
1.4.2. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Serwisie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym terminu usługi i sposobu płatności.
1.4.3. FIZJOTERAPEUTA – specjalista wykonujący usługi (w szczególności konsultacje i porady online z zakresu fizjoterapii) na rzecz Pacjenta. Fizjoterapeutą może być bezpośrednio Sprzedawca lub też inny uprawniony specjalista wybrany podczas składania Zamówienia przez Klienta.
1.4.4. KLIENT – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną – która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
1.4.5. KODEKS CYWILNY – ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).
1.4.6. KONTO – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Serwisie Internetowym. Konto umożliwia także korzystanie z dodatkowych funkcjonalności, dla których zastrzeżono wymóg posiadania Konta.
1.4.7. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Produktach, nowościach i promocjach w Serwisie Internetowym.
1.4.8. PACJENT – osoba, na rzecz której wykonywane są usługi przez Fizjoterapeutę. Pacjentem może być bezpośrednio Klient lub też inna osoba wskazana przez Klienta, w szczególności osoba małoletnia, w imieniu której Klient występuje jako jej rodzic, opiekun lub inny przedstawiciel ustawowy.
1.4.9. PRAWO AUTORSKIE – ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. Nr 24, poz. 83 ze zm.).
1.4.10. PRODUKT – dostępna w Serwisie Internetowym usługa (w szczególności konsultacje i porady online z zakresu fizjoterapii) będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą. Szczegółowe informacje na temat zakresu i tematyki danej usługi podane są każdorazowo w opisie Produktu na stronie Serwisu Internetowego i stanowią one integralną część zawieranej Umowy Sprzedaży.
1.4.11. REGULAMIN – niniejszy regulamin Serwisu Internetowego.
1.4.12. SERWIS INTERNETOWY – Serwis internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: www.fizjolink.pl.
1.4.13. SPRZEDAWCA, USŁUGODAWCA – Aleksandra Drzymała prowadząca działalność gospodarczą pod firmą FIZJOLINK - ALEKSANDRA DRZYMAŁA wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającą: adres do doręczeń: ul. Warszawska 40/2A, 40-008 Katowice, NIP 6252489570, REGON 526331296, adres poczty elektronicznej: kontakt@fizjolink.pl oraz numer telefonu: (+48) 32 746 00 99.
1.4.14. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa o wykonanie, świadczenie lub korzystanie z Produktu – usługi zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Serwisu Internetowego.
1.4.15. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu Internetowego i niebędąca Produktem.
1.4.16. USŁUGOBIORCA – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną – korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.
1.4.17. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).
1.4.18. BON PODARUNKOWY, BON – bon uprawniający Klienta do skorzystania w oznaczonym na nim terminie oraz w wartości na nim zapisanej z Produktów – usług dostępnych w Serwisie Internetowym zgodnie z niniejszym Regulaminem. Bon Podarunkowy nie jest samodzielnym Produktem, lecz dokumentem uprawniającym Klienta do skorzystania z danego Produktu lub kategorii Produktów na warunkach na nim podanych.
1.4.19. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.
1.4.20. AKT O USŁUGACH CYFROWYCH, AKT – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2065 z dnia 19 października 2022 r. w sprawie jednolitego rynku usług cyfrowych oraz zmiany dyrektywy 2000/31/WE (akt o usługach cyfrowych) (Dz.U. L 277 z 27.10.2022, s. 1–102).
1.4.21. NIELEGALNE TREŚCI – informacje, które same w sobie lub przez odniesienie do działania, w tym sprzedaży Produktów lub świadczenia Usług Elektronicznych, nie są zgodne z prawem Unii Europejskiej lub z prawem jakiegokolwiek państwa członkow

2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SERWISIE INTERNETOWYM
2.1. W Serwisie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto, Formularz Zamówienia oraz Newsletter.
2.1.1. Konto – korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie trzech kolejnych kroków przez Usługobiorcę – (1)
wypełnieniu Formularza Rejestracji, (2) kliknięciu pola „Utwórz” oraz (3) potwierdzeniu chęci utworzenia Konta poprzez kliknięcie linku potwierdzającego przesłanego na podany adres poczty elektronicznej. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych dotyczących Usługobiorcy: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej oraz hasło.
2.1.1.1. Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@fizjolink.pl lub też pisemnie na adres: ul. Warszawska 40/2A, 40-008 Katowice.
2.1.2. Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Serwisie Internetowym. W przypadku Produktu – usługi niezbędne może być wcześniejsze wybranie terminu usługi z interaktywnego kalendarza, zanim możliwe będzie dodanie usługi do koszyka. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) wypełnieniu Formularza Zamówienia oraz (2) kliknięciu na stronie Serwisu Internetowego po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola „Zapłać teraz” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu powinien kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Serwisu Internetowego). W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, a także danych dotyczących Pacjenta (jeśli są inne niż dane Klienta): imię i nazwisko oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, termin usług i sposób płatności. Klient może także opcjonalnie dołączyć do Zamówienia swoje uwagi lub dodatkowe pytania do Sprzedawcy związane z przedmiotem umowy.
2.1.2.1. Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.
2.1.3. Newsletter – korzystanie z Newslettera następuje po podaniu w zakładce „Newsletter” widocznej na stronie Serwisu Internetowego adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera i kliknięciu pola akcji. Na Newsletter można się także zapisać poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w trakcie składania Zamówienia – z chwilą złożenia Zamówienia Usługobiorca zostaje zapisany na Newsletter.
2.1.3.1. Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@fizjolink.pl lub też pisemnie na adres: ul. Warszawska 40/2A, 40-008 Katowice.
2.2. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa w aktualnej wersji: Mozilla Firefox; Internet Explorer; Opera; Google Chrome; Safari lub Microsoft Edge; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768; oraz (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.
2.3. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Serwisu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
2.4. Tryb postępowania reklamacyjnego dotyczący Usług Elektronicznych wskazany jest w pkt. 8 Regulaminu.

3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY
3.1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówienia w Serwisie Internetowym zgodnie z pkt. 2.1.2 Regulaminu.
3.2. Cena Produktu lub wynagrodzenie za Produkt uwidocznione na stronie Serwisu Internetowego podane jest w złotych polskich i zawiera podatki. O łącznej cenie lub wynagrodzeniu wraz z podatkami, a gdy charakter Produktu nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie ich wysokości – sposobie, w jaki będą one obliczane oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronach Serwisu Internetowego, w tym także w trakcie składania Zamówienia oraz w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
3.3. W związku z charakterem Produktów – usług dostępnych w Serwisie Internetowym, Sprzedawca oświadcza, że posiada prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty (numer PWZ: 3851) oraz jest wpisany do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą (nr rejestru 000000266786).
3.4. Z usług świadczonych przez Sprzedawcę korzystać mogą także osoby małoletnie, z zastrzeżeniem, że Umowa Sprzedaży na rzecz osoby małoletniej zawierana jest w takim wypadku bezpośrednio z Klientem, występującym jako rodzic, opiekun prawny lub inny przedstawiciel ustawowy osoby małoletniej. Klient, zawierając Umowę Sprzedaży na rzecz małoletniego, obowiązany jest zapewnić Sprzedawcę, że uprawniony jest do skutecznego zawarcia Umowy Sprzedaży na rzecz osoby małoletniej.
3.5. Zawarcie Umowy Sprzedaży, tak jak korzystanie z usług Sprzedawcy, zastrzeżone jest wyłącznie dla osoby, która w chwili zawierania Umowy Sprzedaży oraz korzystania z usług Sprzedawcy posiada miejsce pobytu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
3.6. Procedura zawarcia Umowy Sprzedaży w Serwisie Internetowym za pomocą Formularza Zamówienia
3.6.1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia w Serwisie Internetowym zgodnie z pkt. 2.1.2 Regulaminu.
3.6.2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
3.7. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Serwisu Internetowego oraz (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 3.6.2 Regulaminu. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Serwisu Internetowego Sprzedawcy.

4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT
4.1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:
4.1.1. Płatności elektroniczne lub płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl – możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie Serwisu Internetowego w trakcie składania Zamówienia oraz na stronie internetowej https://www.przelewy24.pl.
4.1.1.1. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi lub kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl. Obsługę płatności elektronicznych lub kartą płatniczą prowadzi:
4.1.1.1.1. Przelewy24.pl – spółka PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935 przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy: 5 476 300,00 zł w całości opłacony; NIP 7792369887, REGON 301345068.
4.2. Termin płatności:
4.2.1. Ze względu na specyfikę płatności elektronicznych lub kartą płatniczą, Klient powinien dokonać płatności niezwłocznie po przekierowaniu go do bramki płatniczej. W przeciwnym razie sesja płatności może wygasnąć, a transakcja nie dojdzie do skutku. W celu ukończenia procesu zawarcia Umowy Sprzedaży Klient powinien ponowić proces składania Zamówienia w taki sam sposób jak za pierwszym razem.

5. SPOSÓB I TERMIN WYKONANIA UMOWY
5.1. Niniejszy punkt 5. Regulaminu określa domyślne zasady wykonania, świadczenia lub korzystania z Produktu – usługi dostępnej w Serwisie Internetowym (np. konsultacji i porad online w zakresie fizjoterapii). Zasady te mają zastosowanie w razie braku ustalenia dla danej usługi indywidualnych warunków (np. w opisie danego Produktu – usługi lub w późniejszych uzgodnieniach między Pacjentem i Fizjoterapeutą) lub w zakresie nieuregulowanym indywidualnymi warunkami.
5.2. Szczegółowe warunki usługi, w tym jej zakres i tematyka, przedstawione są w opisie Produktu dostępnym na stronie Serwisu Internetowego. Informacje te stanowią integralną część warunków świadczenia usług i Pacjent powinien zapoznać się z nimi przed spotkaniem z Fizjoterapeutą. Dodatkowo, szczegółowe warunki usługi mogą być przedmiotem późniejszych uzgodnień między Pacjentem i Fizjoterapeutą.
5.3. Fizjoterapeuta przystępuje do wykonania usługi najwcześniej po otrzymaniu pełnej zapłaty za usługę, chyba że strony ustaliły inaczej.
5.4. Usługi świadczone są zdalnie i bez fizycznej obecności stron, to jest w szczególności w formule spotkania online między Pacjentem i Fizjoterapeutą, które to spotkanie odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w szczególności komunikatora online lub innego podobnego, nieodpłatnego narzędzia wskazanego w tym celu przez Fizjoterapeutę.
5.5. Na co najmniej 24 godziny przed planowaną wizytą na adres e-mail lub numer telefonu podany w Zamówieniu przesłana zostanie wiadomość, która zawierać będzie niezbędne dane do logowania oraz dalsze instrukcje w celu udziału w spotkaniu z Fizjoterapeutą.
5.6. Udział w spotkaniu online wymagać może spełnienia przez Pacjenta dodatkowych wymogów technicznych, takich jak: (1) dostęp do stabilnego łącza internetowego, umożliwiającego niezakłócony udział w spotkaniu; (2) mikrofon, słuchawki i kamerka internetowa. Koszty transmisji danych wymaganych do udziału w spotkaniu online ponosi Pacjent we własnym zakresie na podstawie swojej umowy z dostawcą usług łączności internetowej.
5.7. Pacjent obowiązany jest zapewnić we własnym zakresie, iż posiada odpowiednie warunki techniczne niezbędne do udziału w spotkaniu online z Fizjoterapeutą. Szczegóły dotyczące wykorzystywanych komunikatorów, ich obsługi oraz dołączania na spotkania, w tym instrukcje rozwiązywania podstawowych problemów technicznych, można znaleźć na stronie Serwisu Internetowego pod adresem: https://fizjolink.pl/pages/jak-wygladaja-konsultacje.
5.8. Umowa zostaje zawarta na konkretny termin spotkania z Fizjoterapeutą wynikający z przyjętego Zamówienia. Czas spotkania online wskazany jest w opisie Produktu lub podczas wyboru terminu w trakcie składania Zamówienia i liczony jest od początkowej godziny spotkania wynikającej z przyjętego Zamówienia. Każdy potwierdzony termin spotkania uznaje się za wiążący – może być on zmieniony w przypadkach określonych w dalszej części Regulaminu, w tym w drodze indywidualnych, zgodnych ustaleń stron.
5.9. Czas spotkania wskazany w opisie Produktu i Zamówieniu oznacza czas maksymalny, jaki Fizjoterapeuta może poświecić Pacjentowi w ramach danego spotkania. Nie jest on równoznaczny z faktycznym czasem spotkania, który w określonych przypadkach może być krótszy, co zależy od rzeczywistych zapotrzebowań danego Pacjenta. Dodatkowo, wskazany czas spotkania obejmuje również czas niezbędny na uzupełnienie dokumentacji medycznej Pacjenta, przy czym Fizjoterapeuta zapewnia, aby czas ten nie wynosił więcej niż połowa zaplanowanego spotkania.
5.10. Obowiązkiem Pacjenta jest należyte współdziałanie dla prawidłowego wykonania usługi, w szczególności stawienie się na spotkaniu w umówionym terminie albo też powiadomienie Fizjoterapeuty z odpowiednim wyprzedzeniem o zaistnieniu jakichkolwiek przeszkód (np. problemów technicznych lub innych nieprzewidzianych zdarzeń losowych), które mogłyby wpłynąć na termin spotkania. W razie jakichkolwiek przeszkód Fizjoterapeuta ustala z Pacjentem indywidualnie dalszy tok postępowania.
5.11. Pacjent ma prawo odwołać lub przesunąć termin spotkania z Fizjoterapeutą bez podania przyczyny i ponoszenia kosztów rezygnacji lub zmiany najpóźniej na 24 godziny przed umówionym terminem spotkania. W tym celu Pacjent powinien poinformować jednoznacznie Fizjoterapeutę o potrzebie odwołania lub przesunięcia spotkania najpóźniej przed upływem powyższego terminu, np. składając oświadczenie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: kontakt@fizjolink.pl. Odwołanie lub przesunięcie terminu spotkania w powyższym trybie równoznaczne jest z jednostronnym wypowiedzeniem lub zmianą umowy przez Pacjenta. Oświadczenie takie uznaje się za złożone z chwilą, w której dotarło do Fizjoterapeuty w taki sposób, że miał możliwość zapoznania się z jego treścią.
5.12. Chęć odwołania lub przesunięcia spotkania zgłoszona po terminie wskazanym w pkt. 5.11 wyżej może być rozpatrywana indywidualnie, przy uwzględnieniu w szczególności nadzwyczajnych przyczyn i podstaw takiego zgłoszenia. W braku odmiennych ustaleń stron zastosowanie mają reguły powszechnie obowiązującego prawa, zgodnie z którymi:
5.12.1. Pacjent ma obowiązek zwrócić Fizjoterapeucie wydatki, które ten poczynił w celu należytego wykonania umowy; obowiązany jest także zapłacić część ceny lub wynagrodzenia odpowiadającą dotychczas wykonanym czynnościom.
5.12.2. W razie braku ważnego powodu dla odwołania spotkania Pacjent obowiązany jest dodatkowo do naprawienia szkody poniesionej przez Fizjoterapeutę, związanej w szczególności z rezerwacją jego czasu i brakiem możliwości przyjęcia innego Pacjenta w danym terminie.
5.12.3. W przypadku gdy cena za usługę została zapłacona, rozliczenie powyższych kosztów może nastąpić zgodnie z prawem w drodze kompensaty (potrącenia) wzajemnych zobowiązań Fizjoterapeuty oraz Pacjenta.
5.13. W przypadku braku możliwości przeprowadzenia spotkania online z Pacjentem w ustalonym terminie z przyczyn leżących po stronie Fizjoterapeuty (np. spowodowanych wypadkami losowymi, awariami technicznymi, działaniem zdarzeń o charakterze siły wyższej itd.), Fizjoterapeuta dążyć będzie do zapewnienia wykonania usług w innym ustalonym z Pacjentem terminie, po ustaniu wszystkich przeszkód będących podstawą odwołania pierwotnego terminu spotkania. O wszelkich przewidywanych zmianach w tym zakresie Fizjoterapeuta zobowiązuje się informować niezwłocznie, nie później niż na 24 godziny przed umówionym terminem spotkania, poprzez wiadomość przesłaną na adres e-mail lub numer telefonu podany w Zamówieniu, a w razie potrzeby ustala także z Pacjentem dalszy tok postępowania. W przypadku braku możliwości zaproponowania Pacjentowi nowego terminu lub braku zgody Pacjenta na inny termin spotkania, Fizjoterapeuta zobowiązuje się do niezwłocznego zwrotu zapłaconej ceny usługi.
5.14. Pacjent obowiązany jest na każdym etapie usługi do przekazywania Fizjoterapeucie wyłącznie kompletnych, zgodnych ze stanem faktycznym i niewprowadzających w błąd informacji, a także do niezatajania żadnych istotnych informacji, w szczególności informacji dotyczących swoich dolegliwości i stanu zdrowia, które mogą mieć wpływ na należyte wykonanie usługi, w tym na treść zaleceń i porad udzielanych przez Fizjoterapeutę.
5.15. Zgodnie z przepisami prawa każda konsultacja z Fizjoterapeuta zostanie odpowiednio opisana w dokumentacji medycznej prowadzonej przez Fizjoterapeutę. Fizjoterapeuta prowadzi dokumentację medyczną wyłącznie w formie elektronicznej na dedykowanej platformie niebędącej częścią Serwisu Internetowego zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa regulującymi warunki prowadzenia takiej dokumentacji. Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej Pacjent może przesłać na przykład na adres e-mail: kontakt@fizjolink.pl. Dokumentacja medyczna zostanie udostępniona po weryfikacji tożsamości osoby o nią wnioskującej.
5.16. Fizjoterapeuta dokłada należytych starań, aby wszelkie zalecenia, wytyczne czy informacje przekazywane podczas świadczenia usług były użyteczne, bezpieczne oraz dopasowane do potrzeb Pacjenta (tj. z uwzględnieniem informacji ujawnionych mu w ramach spotkania przez Pacjenta). Fizjoterapeuta zapewnia wykonanie usługi w sposób rzetelny, zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą, obowiązującymi w tym zakresie standardami, a także zgodnie z zasadami etyki i poufności zawodowej właściwymi dla usług tego rodzaju. Niemniej, ze względu na specyfikę usług świadczonych na odległość, Fizjoterapeuta informuje, że usługi dostępne w Serwisie Internetowym nie mogą zastąpić bezpośredniej wizyty u lekarza lub fizjoterapeuty. Usługi Fizjoterapeuty mają przede wszystkim charakter informacyjny i edukacyjny, nie zastępują one indywidualnej pomocy, porady lub opinii lekarskiej ani orzeczenia o stanie zdrowia zgodnie z właściwymi przepisami prawa.
5.17. Klientowi będącemu konsumentem nie przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży, której przedmiotem jest Produkt – usługa, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości.
5.18. Postanowienia niniejszego punktu 5. Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać bezwzględnie wiążących praw ustawowych Klienta/Pacjenta będącego konsumentem, szczególnie w zakresie prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub reklamacji nienależycie spełnionego świadczenia.

6. ZASADY KORZYSTANIA Z TREŚCI SPRZEDAWCY (PRAWA AUTORSKIE)
6.1. Niniejszy punkt 6. Regulaminu określa domyślne zasady korzystania z jakichkolwiek treści udostępnianych Klientowi lub Usługobiorcy bezpośrednio na stronach Serwisu Internetowego lub też w komunikacji ze Sprzedawcą (np. materiały edukacyjne, poradniki), w tym także treści udostępnianych w ramach zawartej Umowy Sprzedaży. Zasady te mają zastosowanie w razie braku ustalenia dla danej treści indywidualnych warunków korzystania (np. w indywidualnych uzgodnieniach między Klientem i Sprzedawcą) lub w zakresie nieuregulowanym indywidualnymi warunkami.
6.2. Wszelkie prawa do treści udostępnianych Klientowi, w tym także prawa autorskie w przypadku treści stanowiących utwór w rozumieniu przepisów Prawa Autorskiego, przysługują Sprzedawcy bądź innym uprawnionym podmiotom trzecim. Klient nie otrzymuje na własność żadnych praw autorskich i innych praw własności intelektualnej do udostępnianych mu treści.
6.3. Klient jest uprawniony korzystać z udostępnianych przez Sprzedawcę treści w sposób oraz w zakresie niezbędnym do korzystania z nich dla celów, w jakich zostały mu udostępnione, to jest w szczególności do celów edukacyjnych i informacyjnych, a w razie braku ich określenia dla celów, w których zazwyczaj korzysta się z treści tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk.
6.4. Korzystanie przez Klienta z treści Sprzedawcy możliwe jest wyłącznie dla własnego, prywatnego użytku Klienta. Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące oraz odmiennych uzgodnień ze Sprzedawcą: (1) Klient nie jest uprawniony do udostępniania treści Sprzedawcy osobom trzecim; (2) Klient nie jest uprawniony do wykorzystywania treści Sprzedawcy w celach zarobkowych, w tym do wprowadzania ich do obrotu; (3) Klient nie jest uprawniony do przenoszenia, sublicencjonowania ani upoważniania innych osób do korzystania z treści Sprzedawcy; (4) Klient nie jest uprawniony do kopiowania, powielania, modyfikowania, adaptowania, tłumaczenia, odkodowywania, dekompilowania, dezasemblowania lub jakichkolwiek innych prób ingerencji w treści Sprzedawcy, chyba że jest to niezbędne do zapewnienia prawidłowego korzystania z tych treści zgodnie z celem, w jakim zostały udostępnione.
6.5. Korzystanie przez Klienta z treści Sprzedawcy możliwe jest przez czas określony przez Sprzedawcę, w szczególności w opisie danej usługi lub w trakcie indywidualnych uzgodnień ze Sprzedawcą, przy czym w razie braku stosownej informacji przyjmuje się, że korzystanie z treści Sprzedawcy możliwe jest bez ograniczeń czasowych.

7. WARUNKI KORZYSTANIA Z BONÓW PODARUNKOWYCH
7.1. Klient może skorzystać z Produktu – usługi dostępnej w Serwisie Internetowym przy użyciu Bonu Podarunkowego. Szczegółowe informacje podane są na stronach Serwisu Internetowego w opisie danego Bonu Podarunkowego, a także w treści samego Bonu po jego wydaniu przez Sprzedawcę.
7.2. Bon Podarunkowy nie stanowi samodzielnego Produktu, a jedynie uprawnia jego posiadacza lub – w przypadku imiennego Bonu – osobę w nim wymienioną do nabycia Produktu w zamian za okazanie Sprzedawcy Bonu Podarunkowego zgodnie z jego szczegółowymi warunkami użycia. Warunki Bonu Podarunkowego mogą ograniczać jego zastosowanie do konkretnego Produktu lub kategorii Produktów w ofercie Sprzedawcy, co wskazane jest każdorazowo w treści samego Bonu.
7.3. Bon Podarunkowy może posiadać swój termin ważności, który liczony jest od daty jego wystawienia. Termin ważności wskazany jest każdorazowo w opisie Bonu na stronie Serwisu Internetowego oraz dodatkowo w treści Bonu po jego wydaniu przez Sprzedawcę. Bon Podarunkowy z określonym terminem ważności można zrealizować najpóźniej przed upływem tego terminu.
7.4. Bon Podarunkowy może także posiadać określoną wartość nominalną. Klient wybiera wartość nominalną Bonu podczas jego zakupu na stronie Serwisu Internetowego. W takim wypadku Bon Podarunkowy zastępuje środki pieniężne i umożliwia Klientowi dokonanie płatności tytułem Umowy Sprzedaży do wartości nominalnej na nim zapisanej. Skorzystanie z takiego Bonu Podarunkowego możliwe jest wielokrotnie w okresie jego ważności, tj. tak długo, dopóki nie zostanie wyczerpana całkowita wartość nominalna Bonu.
7.5. W zakresie zakupu Bonów Podarunkowych stosuje się odpowiednio postanowienia punktu 2. Regulaminu dotyczące warunków zawarcia Umowy Sprzedaży Produktów.
7.6. Bon Podarunkowy jest wystawiany i dostarczany w formie elektronicznej na adres e-mail Klienta podany w Zamówieniu niezwłocznie, lecz nie później w ciągu 72 godzin od zaksięgowania płatności Klienta.
7.7. Skorzystanie z Bonu Podarunkowego, w zależności od rodzaju i szczegółowych warunków Bonu, może odbyć się za pośrednictwem Serwisu Internetowego, poprzez wpisanie numeru identyfikacyjnego Bonu w odpowiednim polu Formularza Zamówienia, to jest najpóźniej przed zawarciem i opłaceniem umowy dotyczącej danej usługi.
7.8. Bon Podarunkowy nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny (w całości lub w części) ani na żadną inną formę rekompensaty. Wartość Bonu nie podlega oprocentowaniu ani waloryzacji.
7.9. Bonu Podarunkowego nie można wykorzystać do zakupu innego Bonu.
7.10. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy przez Klienta w przedmiocie Produktu nabytego z użyciem Bonu Podarunkowego (np. w ramach reklamacji lub odstąpienia od umowy bez podania przyczyny przez konsumenta), Sprzedawca dokonuje zwrotu uiszczonej ceny w taki sam sposób, w jaki dokonano zapłaty, tj. na Bon Podarunkowy. W przypadku gdy Zamówienie opłacone było w pozostałej części przy użyciu innego sposobu płatności, nadwyżka ta zwracana jest przez Sprzedawcę zgodnie z użytym przez Klienta sposobem płatności lub też w inny uzgodniony z Klientem sposób.

8. PROCEDURA ROZPATRYWANIA REKLAMACJI
8.1. Niniejszy punkt 8. Regulaminu określa procedurę rozpatrywania reklamacji wspólną dla wszystkich reklamacji składanych do Sprzedawcy, w szczególności reklamacji dotyczących Produktów, Umów Sprzedaży, Bonów Podarunkowych, Usług Elektronicznych oraz pozostałych reklamacji związanych z działaniem Sprzedawcy lub Serwisu Internetowego.
8.2. Podstawa i zakres odpowiedzialności ustawowej Sprzedawcy są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym, Ustawie o Prawach Konsumenta oraz ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
8.3. Reklamacja może zostać złożona na przykład:
8.3.1. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: reklamacje@fizjolink.pl;
8.3.2. pisemnie na adres: ul. Warszawska 40/2A, 40-008 Katowice.
8.4. Zaleca się podanie w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości lub braku zgodności z umową; (2) żądania sposobu doprowadzenia do zgodności z umową lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy lub innego roszczenia; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
8.5. W razie zmiany podanych danych kontaktowych przez składającego reklamację w trakcie rozpatrywania reklamacji zobowiązany jest on do powiadomienia o tym Sprzedawcy.
8.6. Do reklamacji mogą zostać załączone przez składającego reklamację dowody (np. zdjęcia, dokumenty) związane z przedmiotem reklamacji. Sprzedawca może także zwrócić się do składającego reklamację z prośbą o podanie dodatkowych informacji lub przesłanie dowodów (np. zdjęcia), jeżeli ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.
8.7. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania.

9. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR
9.1. Metody rozwiązywania sporów bez udziału sądu to między innymi (1) umożliwienie zbliżenia stanowisk stron, np. poprzez mediację; (2) zaproponowanie rozwiązania sporu, np. poprzez koncyliację oraz (3) rozstrzygnięcie sporu i narzucenie stronom jego rozwiązania, np. w ramach arbitrażu (sąd polubowny). Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, zasady dostępu do tych procedur oraz przyjazna wyszukiwarka podmiotów zajmujących się polubownym rozwiązywaniem sporów dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://polubowne.uokik.gov.pl/.
9.2. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa punkt kontaktowy, którego zadaniem jest między innymi udzielanie konsumentom informacji dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Z punktem konsument może się skontaktować: (1) telefonicznie – dzwoniąc pod numer 22 55 60 332 lub 22 55 60 333; (2) za pomocą poczty elektronicznej – przesyłając wiadomość na adres: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub (3) pisemnie lub osobiście – w Centrali Urzędu przy placu Powstańców Warszawy 1 w Warszawie (00-030).
9.3. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (1) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego; (2) wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej; lub (3) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m. in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są między innymi mailowo pod adresem porady@dlakonsumentow.pl oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w dni robocze, w godzinach 8:00-18:00, opłata za połączenie wg taryfy operatora).
9.4. Pod adresem http://ec.europa.eu/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://polubowne.uokik.gov.pl/platforma-odr,161,pl.html).

10. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
10.1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem przypadków wskazanych w pkt. 10.5 oraz kosztów określonych w pkt.
10.6 Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:
10.1.1. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: reklamacje@fizjolink.pl;
10.1.2. pisemnie na adres: ul. Warszawska 40/2A, 40-008 Katowice.
10.2. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz dodatkowo dostępny jest w pkt. 15 Regulaminu. Konsument może skorzystać ze wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.
10.3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy, której przedmiotem jest Produkt – usługa, biegnie od dnia zawarcia umowy.
10.4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
10.5. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umowy o świadczenie usług, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości.
10.6. W przypadku Produktu – usługi, której wykonywanie – na wyraźne żądanie konsumenta – rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
10.7. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu pieniędzy, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. W przypadku dokonania płatności przy użyciu karty płatniczej zwrot środków nastąpi na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej, za pomocą której dokonano zapłaty.
10.8. Zawarte w niniejszym punkcie 10. Regulaminu postanowienia dotyczące konsumenta stosuje się dla umów zawartych od dnia 1 stycznia 2021 r. również do Usługobiorcy lub Klienta będącego osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

11. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW
11.1. Niniejszy punkt 11. Regulaminu oraz wszystkie postanowienia w nim zawarte są skierowane i tym samym wiążą wyłącznie Klienta lub Usługobiorcę niebędącego konsumentem. Ponadto od dnia 1 stycznia 2021 r. i dla umów zawartych od tego dnia niniejszy punkt Regulaminu oraz wszystkie postanowienia w nim zawarte nie są skierowane i tym samym nie wiążą Klienta lub Usługobiorcy będącego osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, chyba że zastosowanie do tych osób postanowień zawartych w tym punkcie Regulaminu nie jest niedozwolone.
11.2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
11.3. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt lub braku zgodności Produktu z Umową Sprzedaży zostaje wyłączona.
11.4. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania.
11.5. Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.
11.6. Rezygnacja z Produktu – usługi przez Klienta, niezależnie od jej przyczyny, nie uprawnia Klienta do otrzymania zwrotu zapłaconej Sprzedawcy ceny ani też nie zwalnia z obowiązku zapłaty za zakupiony Produkt – usługę.
11.7. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.
11.8. Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy/Klienta, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny lub wynagrodzenia z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Ograniczenie kwotowe, o którym mowa w zdaniu poprzednim, ma zastosowanie do wszelkich roszczeń kierowanych przez Usługobiorcę/Klienta w stosunku do Usługodawcy/Sprzedawcy, w tym także w przypadku braku zawarcia Umowy Sprzedaży lub niezwiązanych z Umową Sprzedaży. Usługodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy/Klienta tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści.
11.9. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą a Klientem/Usługobiorcą zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy/Usługodawcy.

12. OPINIE O PRODUKTACH
12.1. Sprzedawca umożliwia swoim Klientom wystawianie i dostęp do opinii o Produktach oraz o Serwisie Internetowym na zasadach wskazanych w niniejszym punkcie Regulaminu.
12.2. Wystawienie opinii przez Klienta możliwe jest za pomocą dedykowanego formularza opinii dostępnego na stronie Serwisu Internetowego (np. przy danym Produkcie lub za pośrednictwem zewnętrznego widgetu), a także w mediach społecznościowych Sprzedawcy, zewnętrznych serwisach agregujących opinie, z którymi współpracuje Sprzedawca lub też w indywidualnej komunikacji ze Sprzedawcą, który może poprosić Klienta o wyrażenie opinii o Produkcie po jego zakupie.
12.3. Opinia o Produkcie może być wystawiona tylko do faktycznie zakupionych Produktów w Serwisie Internetowym Sprzedawcy oraz przez Klienta, który dokonał zakupu opiniowanego Produktu. Zabronione jest zawieranie fikcyjnych lub pozornych Umów Sprzedaży w celu wystawienia opinii o Produkcie. Opinia o Serwisie Internetowym może być wystawiona przez osobę będącą Klientem Serwisu Internetowego.
12.4. Dodawanie opinii przez Klientów nie może być wykorzystywane do działań bezprawnych, w szczególności do działań stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji, czy też działań naruszających dobra osobiste, prawa własności intelektualnej lub inne prawa Sprzedawcy lub osób trzecich. Klient dodając opinię obowiązany jest do działania zgodnego z prawem, niniejszym Regulaminem i dobrymi obyczajami.
12.5. Opinie mogą być udostępniane bezpośrednio na stronie Serwisu Internetowego, np. przy danym Produkcie lub w osobnej rubryce Serwisu Internetowego z opiniami Klientów.
12.6. Sprzedawca zapewnia, aby publikowane na stronie Serwisu Internetowego opinie o Produktach pochodziły od jego Klientów, którzy zakupili dany Produkt. W tym celu Sprzedawca podejmuje następujące działania, aby sprawdzić, czy opinie pochodzą od jego Klientów:
12.6.1. Opublikowanie na stronie Serwisu Internetowego opinii wystawionej za pomocą dedykowanego formularza albo za pomocą mediów społecznościowych lub zewnętrznego serwisu agregującego opinie wymaga wcześniejszej weryfikacji przez Sprzedawcę. Weryfikacja polega na sprawdzeniu zgodności opinii z Regulaminem, w szczególności na sprawdzeniu, czy osoba opiniująca jest Klientem Serwisu Internetowego – w tym wypadku Sprzedawca sprawdza, czy osoba ta dokonała zakupu w Serwisie Internetowym, a w przypadku opinii o Produkcie sprawdza dodatkowo, czy zakupiła opiniowany Produkt.
12.6.2. Sprzedawca może także kontaktować się ze swoimi Klientami na podany przez nich przy zakupie adres poczty elektronicznej w celu zaproszenia do wyrażenia opinii – w ten sposób Sprzedawca upewnia się, że opublikowana opinia będzie pochodzić od Klienta, który dokonał zakupu Produktu w Serwisie Internetowym.
12.6.3. W razie wątpliwości Sprzedawcy lub zastrzeżeń kierowanych do Sprzedawcy przez innych Klientów lub osoby trzecie, czy dana opinia pochodzi od Klienta lub czy dany Klient kupił dany Produkt, Sprzedawca zastrzega sobie prawo skontaktowania się z autorem opinii celem wyjaśnienia i potwierdzenia, że faktycznie jest Klientem Serwisu Internetowego lub dokonał zakupu opiniowanego Produktu.
12.7. Sprzedawca wskazuje, że niektóre opinie lub rekomendacje dostępne na stronach Serwisu Internetowego mogą być dodane w ramach odpłatnej współpracy Sprzedawcy z opiniującym – w takim wypadku opinie te są dodatkowo oznaczone jako „Materiał sponsorowany” lub innym równoważnym oznaczeniem.
12.8. Wszelkie uwagi, odwołania od weryfikacji opinii, czy też zastrzeżenia czy dana opinia pochodzi od Klienta lub czy dany Klient kupił dany Produkt mogą być zgłaszane w trybie analogicznym do procedury reklamacyjnej wskazanej w punkcie 8. Regulaminu.
12.9. Sprzedawca nie zamieszcza ani nie zleca zamieszczania innej osobie nieprawdziwych opinii lub rekomendacji Klientów oraz nie zniekształca opinii lub rekomendacji Klientów w celu promowania swoich Produktów. Sprzedawca udostępnia opinie zarówno pozytywne, jak i negatywne.

13. NIELEGALNE TREŚCI I INNE TREŚCI NIEZGODNE Z REGULAMINEM
13.1. Niniejszy punkt Regulaminu zawiera postanowienia wynikające z Aktu o Usługach Cyfrowych w zakresie dotyczącym Serwisu Internetowego i Usługodawcy. Usługobiorca co do zasady nie jest zobowiązany do dostarczania treści podczas korzystania ze Sklepu Internetowego, chyba że Regulamin wymaga podania określonych danych (np. dane do złożenia Zamówienia). Usługobiorca może mieć możliwość dodania opinii lub komentarza w Sklepie Internetowym korzystając z narzędzi udostępnionych w tym celu przez Usługodawcę. W każdym wypadku dostarczania treści przez Usługobiorcę jest on zobowiązany do przestrzegania zasad zawartych w Regulaminie.
13.2. PUNKT KONTAKTOWY - Usługodawca wyznacza adres poczty elektronicznej kontakt@fizjolink.pl jako pojedynczy punkt kontaktowy. Punkt kontaktowy umożliwia bezpośrednią komunikację Usługodawcy z organami państw członkowskich, Komisją Europejską i Radą Usług Cyfrowych oraz jednocześnie umożliwia odbiorcom usługi (w tym Usługobiorcom) bezpośrednią, szybką i przyjazną komunikację z Usługodawcą drogą elektroniczną, na potrzeby stosowania Aktu o Usługach Cyfrowych. Usługodawca wskazuje język polski oraz język angielski do celów komunikacji z jego punktem kontaktowym.
13.3. Procedura zgłaszania Nielegalnych Treści i działania zgodnie z art. 16 Aktu o Usługach Cyfrowych:
13.3.1. Na adres poczty elektronicznej kontakt@fizjolink.pl dowolna osoba lub dowolny podmiot może zgłosić Usługodawcy obecność określonych informacji, które dana osoba lub dany podmiot uważają za Nielegalne Treści. 
13.3.2. Zgłoszenie powinno być wystarczająco precyzyjne i odpowiednio uzasadnione. W tym celu Usługodawca umożliwia i ułatwia dokonywanie na podany wyżej adres poczty elektronicznej zgłoszeń zawierających wszystkie poniższe elementy: (1) wystarczająco uzasadnione wyjaśnienie powodów, dla których dana osoba lub dany podmiot zarzucają, że zgłaszane informacje stanowią Nielegalne Treści; (2) jasne wskazanie dokładnej elektronicznej lokalizacji informacji, takiej jak dokładny adres URL lub dokładne adresy URL, oraz, w stosownych przypadkach, dodatkowe informacje umożliwiające identyfikację Nielegalnych Treści, stosownie do rodzaju treści i konkretnego rodzaju usługi; (3) imię i nazwisko lub nazwę oraz adres e-mail osoby lub podmiotu dokonujących zgłoszenia, z wyjątkiem zgłoszenia dotyczącego informacji uznawanych za związane z jednym z przestępstw, o których mowa w art. 3–7 dyrektywy 2011/93/UE; oraz (4) oświadczenie potwierdzające powzięte w dobrej wierze przekonanie osoby lub podmiotu dokonujących zgłoszenia, że informacje i zarzuty w nim zawarte są prawidłowe i kompletne.
13.3.3. Zgłoszenie, o którym mowa powyżej, uznaje się za dające podstawę do uzyskania faktycznej wiedzy lub wiadomości do celów art. 6 Aktu o Usługach Cyfrowych w odniesieniu do informacji, której dotyczy, jeżeli umożliwia Usługodawcy działającemu z należytą starannością stwierdzenie – bez szczegółowej analizy prawnej – nielegalnego charakteru danej działalności lub informacji.
13.3.4. Jeżeli zgłoszenie zawiera elektroniczne dane kontaktowe osoby lub podmiotu, które dokonały zgłoszenia, Usługodawca bez zbędnej zwłoki przesyła takiej osobie lub takiemu podmiotowi potwierdzenie otrzymania zgłoszenia. Usługodawca powiadamia także bez zbędnej zwłoki taką osobę lub taki podmiot o swojej decyzji w odniesieniu do informacji, których dotyczy zgłoszenie, przekazując informacje na temat możliwości odwołania się od podjętej decyzji.
13.3.5. Usługodawca rozpatruje wszystkie zgłoszenia, które otrzymuje w ramach mechanizmu, o których mowa powyżej, oraz podejmuje decyzje w odniesieniu do informacji, których dotyczą zgłoszenia, w sposób terminowy, niearbitralny i obiektywny oraz z zachowaniem należytej staranności. Jeżeli na potrzeby takiego rozpatrywania lub podejmowania decyzji Usługodawca korzysta ze zautomatyzowanych środków, uwzględnia informacje na ten temat w powiadomieniu, o którym mowa poprzednim punkcie.
13.4. Informacja na temat ograniczeń, które Usługodawca nakłada w związku z korzystaniem z Serwisu Internetowego, w odniesieniu do informacji przekazywanych przez Usługobiorców:
13.4.1. Usługobiorcę obowiązują następujące zasady w przypadku dostarczania jakichkolwiek treści w ramach Serwisu Internetowego:
13.4.1.1. obowiązek korzystania ze Serwisu Internetowego, w tym do zamieszczania treści (np. w ramach opinii lub komentarzy), zgodnie z jego przeznaczeniem, niniejszym Regulaminem oraz w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich;
13.4.1.2. obowiązek wprowadzania treści zgodnych ze stanem faktycznym oraz w sposób niewprowadzający w błąd;
13.4.1.3. zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym, w tym zakaz dostarczania Nielegalnych Treści;
13.4.1.4. zakaz przesyłania niezamówionych informacji handlowych (spam) za pośrednictwem Serwisu Internetowego;
13.4.1.5. zakaz dostarczania treści naruszających powszechnie przyjęte zasady netykiety, w tym zawierających treści wulgarne lub obraźliwe;
13.4.1.6. obowiązek posiadania – w przypadku, gdy jest to konieczne – wszelkich wymaganych praw i zezwoleń do dostarczania takich treści na stronach Serwisu Internetowego, w szczególności praw autorskich lub wymaganych licencji, zezwoleń i zgód na ich wykorzystywanie, rozpowszechnianie, udostępnianie, lub publikację, zwłaszcza prawa publikowania i rozpowszechniania w Sklepie Internetowym oraz prawo do wykorzystania i rozpowszechniania wizerunku bądź danych osobowych w przypadku treści, które obejmują wizerunek lub dane osobowe osób trzecich.
13.4.1.7. obowiązek korzystania z Serwisu Internetowego w sposób nie stwarzający zagrożenia bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego Usługodawcy, Sklepu Internetowego lub osób trzecich.
13.4.2. Usługodawca zastrzega sobie prawo moderowania treści dostarczanych przez Usługobiorców na stronę Serwisu Internetowego. Moderowanie odbywa się w dobrej wierze i z należytą starannością oraz z własnej inicjatywy Usługodawcy lub na otrzymane zgłoszenie w celu wykrycia, identyfikacji i usunięcia Nielegalnych Treści lub innych treści niezgodnych z Regulaminem lub uniemożliwienia do nich dostępu lub podejmowania niezbędnych środków, aby spełnić wymogi prawa Unii Europejskiej i prawa krajowego zgodnego z prawem Unii Europejskiej, w tym wymogi określone w Akcie o usługach cyfrowych, bądź też wymogi zawarte w Regulaminie.
13.4.3. Proces moderowania może odbywać się ręcznie przez człowieka lub opierać się na zautomatyzowanych lub częściowo zautomatyzowanych narzędziach ułatwiających Usługodawcy identyfikację Nielegalnych Treści lub innych treści niezgodnych z Regulaminem. Po zidentyfikowaniu takich treści Usługodawca podejmuje decyzję co do ewentualnego usunięcia lub uniemożliwienia dostępu do treści lub w inny sposób ogranicza ich widoczność lub podejmuje inne działania, które uzna za konieczne (np. kontaktuje się z Usługobiorcą celem wyjaśnienia zastrzeżeń i zmiany treści). Usługodawca w sposób jasny i łatwo zrozumiały poinformuje Usługobiorcę, który dostarczył treści (w razie posiadania jego danych kontaktowych) o swojej decyzji, powodach jej podjęcia oraz dostępnych możliwościach odwołania się od tej decyzji.
13.4.4. Usługodawca realizując swoje prawa i obowiązki z Aktu o Usługach Cyfrowych zobowiązany jest działać z należytą starannością, w sposób obiektywny i proporcjonalny oraz z należytym uwzględnieniem praw i prawnie uzasadnionych interesów wszystkich zaangażowanych stron, w tym odbiorców usługi, w szczególności z uwzględnieniem praw zapisanych w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej, takich jak wolność wypowiedzi, wolność i pluralizm mediów i inne prawa podstawowe i wolności.
13.5. Wszelkie uwagi, skargi, reklamacje, odwołania lub zastrzeżenia dotyczące decyzji lub innych działań lub brak działań podjętych przez Usługodawcę na podstawie otrzymanego zgłoszenia lub decyzji Usługodawcy podjętej zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu mogą być zgłaszane w trybie analogicznym do procedury reklamacyjnej wskazanej w punkcie 8. Regulaminu. Korzystanie z tej procedury jest bezpłatne i umożliwia składanie skarg w sposób elektroniczny na podany adres poczty elektronicznej. Skorzystanie z procedury zgłaszania i rozpatrywania skarg pozostaje bez uszczerbku dla prawa danej osoby lub podmiotu do wszczęcia postępowania przed sądem oraz nie narusza jego innych praw.
13.6. Usługodawca rozpatruje wszelkie uwagi, skargi, reklamacje, odwołania lub zastrzeżenia dotyczące decyzji lub innych działań lub brak działań podjętych przez Usługodawcę na podstawie otrzymanego zgłoszenia lub podjętej decyzji w sposób terminowy, niedyskryminujący, obiektywny i niearbitralny. Jeżeli skarga lub inne zgłoszenie zawiera wystarczające powody, aby Usługodawca uznał, że jego decyzja o niepodejmowania działań w odpowiedzi na zgłoszenie jest nieuzasadniona lub że informacje, których dotyczy skarga, nie są nielegalne i niezgodne z Regulaminem, lub zawiera informacje wskazujące, że działanie skarżącego nie uzasadnia podjętego środka, Usługodawca bez zbędnej zwłoki uchyla lub zmienia swoją decyzję co do ewentualnego usunięcia lub uniemożliwienia dostępu do treści lub w inny sposób ograniczenia ich widoczności lub podejmuje inne działania, które uzna za konieczne.
13.7. Usługobiorcy, osoby lub podmioty, które dokonały zgłoszenia Nielegalnych Treści, do których skierowane są decyzje Usługodawcy dotyczące Nielegalnych Treści lub treści niezgodnych z Regulaminem, mają prawo wyboru dowolnego organu pozasądowego rozstrzygania sporów certyfikowanego przez koordynatora ds. usług cyfrowych państwa członkowskiego w celu rozstrzygnięcia sporów dotyczących tych decyzji, w tym w odniesieniu do skarg, które nie zostały rozstrzygnięte w ramach wewnętrznego systemu rozpatrywania skarg Usługodawcy.

14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
14.1. Umowy zawierane poprzez Serwis Internetowy zawierane są w języku polskim.
14.2. Zmiana Regulaminu:
14.2.1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów i terminów płatności lub terminów i sposobów wykonania umowy; podlegania obowiązkowi prawnemu lub regulacyjnemu; zmiany zakresu lub formy świadczonych Usług Elektronicznych; dodania nowych Usług Elektronicznych; konieczności przeciwdziałania nieprzewidzianemu i bezpośredniemu zagrożeniu związanemu z ochroną Serwisu Internetowego, w tym Usług Elektronicznych i Usługobiorców/Klientów przed oszustwami, złośliwym oprogramowaniem, spamem, naruszeniem danych lub innymi zagrożeniami dla cyberbezpieczeństwa – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
14.2.2. Powiadomienie o proponowanych zmianach wysyłane jest z wyprzedzeniem co najmniej 15 dni przed dniem wejścia w życie tych zmian, z zastrzeżeniem zmiana może być wprowadzona bez zachowania 15-dniowego okresu powiadomienia w przypadku, gdy Usługodawca: (1) podlega obowiązkowi prawnemu lub regulacyjnemu, na podstawie którego zobowiązany jest do zmiany Regulaminu w sposób, który uniemożliwia mu dotrzymanie 15-dniowego okresu powiadomienia; lub (2) musi w drodze wyjątku zmienić swój Regulamin, aby przeciwdziałać nieprzewidzianemu i bezpośredniemu zagrożeniu związanemu z ochroną Serwisu Internetowego, w tym Usług Elektronicznych i Usługobiorców/Klientów przed oszustwami, złośliwym oprogramowaniem, spamem, naruszeniem danych lub innymi zagrożeniami dla cyberbezpieczeństwa. W dwóch ostatnich przypadkach, o których mowa w zdaniu poprzednim, wprowadzenie zmian następuje ze skutkiem natychmiastowym, chyba że możliwe lub konieczne jest zastosowanie dłuższego terminu wprowadzenia zmian, o czym każdorazowo powiadamia Usługodawca.
14.2.3. W przypadku umów o charakterze ciągłym (np. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej Konto), Usługobiorca ma prawo rozwiązać umowę z Usługodawcą przed upływem okresu powiadomienia o proponowanych zmianach. Rozwiązanie takie staje się skuteczne w terminie 15 dni od dnia otrzymania powiadomienia. W przypadku zawarcia umowy o charakterze ciągłym, zmieniony Regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli został prawidłowo powiadomiony o zmianach, zgodnie z okresem powiadomienia przed ich wprowadzeniem i nie rozwiązał w tym okresie umowy. Dodatkowo w dowolnym momencie po otrzymaniu powiadomienia o zmianach, Usługobiorca może zaakceptować wprowadzane zmiany i tym samym zrezygnować z dalszego trwania okresu powiadomienia. W przypadku zawarcia umowy o innym charakterze niż umowy ciągłe, zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorcy przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.
14.2.4. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych konsument ma prawo odstąpienia od umowy.
14.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o Prawach Konsumenta; oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

15. WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY (ZAŁĄCZNIK NUMER 2 DO USTAWY O PRAWACH KONSUMENTA)

Wzór formularza odstąpienia od umowy
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat:
FIZJOLINK - ALEKSANDRA DRZYMAŁA
ul. Warszawska 40/2A, 40-008 Katowice
fizjolink.pl
kontakt@fizjolink.pl

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących towarów(*) umowy dostawy następujących towarów(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących towarów(*)/o świadczenie następującej usługi(*)
– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
– Adres konsumenta(-ów)
– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
– Data
(*) Niepotrzebne skreślić.
 
regulamin sklepu internetowego